Zostań certyfikowanym Inspektorem!

Prowadzimy certyfikację Inspektorów: placów zabaw, siłowni plenerowych i sal zabaw
w zakresie przeprowadzania profesjonalnych przeglądów tych obiektów z punktu widzenia wymogów Norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 16630.


Certyfikacja dotyczy wykonywania kontroli funkcjonalnych (wykonywanych co 1 - 3 m-ce) i rutynowych kontroli wzrokowych / oględzin okresowych (wykonywanych co 1 - 7 dni).
Nie prowadzimy certyfikacji w zakresie corocznych kontroli głównych.

Kim jesteśmy?

Serwis jest własnością Centrum Kontroli Placów Zabaw Sp. z o.o. i dotyczy wyłącznie certyfikacji Inspektorów. 
Jeśli jesteś zainteresowany zamówieniem innej usługi - np. przeglądu albo odbioru placu zabaw, sali zabaw lub siłowni plenerowej, przejdź na naszą główną stronę:

Mobirise

Na jakiej podstawie prowadzimy Certyfikację Inspektorów?

 • Bazując na naszym wieloletnim  doświadczeniu, oferujemy możliwość przeszkolenia się oraz uzyskania potwierdzenia kompetencji w zakresie przeprowadzania przeglądów placów zabaw i sal zabaw wg wymogów Normy PN-EN 1176-7 oraz siłowni plenerowych wg wymogów Normy PN-EN 16630.
 • Usługa ta jest świadczona z zachowaniem wybranych zasad certyfikacji osób ustalonych w PN-EN ISO/IEC 17024:2012 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób”. Niezależnie od kategorii Inspektora, aby nim zostać, należy pomyślnie zdać egzamin z wiedzy koniecznej do wykonywania czynności Inspektora (nie ma obowiązku wcześniejszego zamawiania szkolenia).
 • Certyfikowani Inspektorzy otrzymują od CKPZ edytowalne wzory protokołów oraz listy kontrolne służące do wykonywania kontroli. Odbywa się to na zasadzie udzielenia przez CKPZ licencji niewyłącznej, obowiązującej w okresie ważności certyfikatu Inspektora.
 • Certyfikacja Inspektorów służy zapewnieniu wysokiej jakości usług w zakresie przeprowadzania profesjonalnych przeglądów okresowych: funkcjonalnych oraz cotygodniowych/codziennych. Powinny one być przeprowadzane przez osoby kompetentne, jeśli chodzi o wymogi Normy PN-EN 1176-7.
 • Uwaga! Certyfikacja Inspektorów siłowni plenerowych może być przeprowadzona wyłącznie jako uzupełnienie certyfikacji Inspektorów zewnętrznych placów zabaw (nie ma możliwości certyfikacji tylko w zakresie siłowni plenerowych).
 • Jest to usługa skierowana zarówno do właścicieli i zarządców, jak i do producentów bądź firm zajmujących się obsługą i konserwacją placów zabaw, by mogły przedstawić poświadczenie swoich kompetencji w wybranym zakresie.  

Jak zostać certyfikowanym Inspektorem?

 • Aby zostać certyfikowanym Inspektorem placów zabaw, sal zabaw lub siłowni plenerowych i otrzymać Certyfikat Kompetencji na wybranym poziomie, należy pomyślnie zdać egzamin z wiedzy koniecznej do wykonywania czynności Inspektora wybranego stopnia. Oprócz tego Kandydat na Inspektora powinien cechować się sprawnością fizyczną umożliwiającą prawidłowe przeprowadzanie przeglądów.
 • Egzamin jest przeprowadzany przez przedstawiciela CKPZ. Jest to egzamin praktyczny, podczas którego należy przeprowadzić samodzielnie kontrolę danego obiektu, oraz teoretyczny  - test wielokrotnego wyboru. Zakres egzaminu jest dostosowany do zakresu wiedzy wymaganej przy danym stopniu kompetencji. Terminy egzaminów są umawiane indywidualnie.
 • Szkolenia
  Osoby chcące uzyskać Certyfikat Kompetencji, które nie posiadają niezbędnej wiedzy, mogą wziąć udział w szkoleniu przygotowującym do egzaminu na odpowiednim poziomie. O programy szkoleń pytaj mailowo pod adresem biuro@ckpz.org. Szkolenia przeprowadzane są przez przedstawiciela CKPZ w formie warsztatowej. Forma i czas szkolenia są dostosowane do poziomu wiedzy, jaką ma uzyskać Kandydat na Inspektora.
 • Uwaga! Odbycie szkolenia nie jest konieczne do uzyskania Certyfikatu Kompetencji. Ma być jedynie pomocą w zdobyciu wiedzy przydatnej na egzaminie. Istnieje także możliwość odbycia tylko uzupełniającego szkolenia, jeśli taka jest potrzeba Kandydata. Zakres szkolenia jest ustalany indywidualnie.
 • CKPZ dokłada wszelkich starań, aby Certyfikacja Inspektorów była dostępna dla wszystkich zainteresowanych oraz aby decyzje podejmowane w procesie certyfikacji były bezstronne, miarodajnie, niezależne i uczciwe.
W jakim celu należy wykonywać przeglądy okresowe?

Poziom bezpieczeństwa na terenie poszczególnych obiektów, takich jak place zabaw, sale zabaw, czy siłownie plenerowe ciągle się zmienia, co jest skutkiem użytkowania, starzenia się, wandalizmu czy też warunków atmosferycznych. Dlatego ich stan powinien być systematycznie nadzorowany, co powinno pozwolić na podejmowanie racjonalnych działań konserwacyjnych, naprawczych i modernizacyjnych.

Mobirise
Obowiązki właściciela placu / sali zabaw

Place i sale zabaw podlegają pod wymogi wieloczęściowej normy PN-EN 1176.
Do obowiązków właściciela placu / sali zabaw należy zadbanie o przeprowadzanie przeglądów okresowych przez osoby kompetentne i w odpowiednim stopniu niezależne, a także dokonywanie na bieżąco stosownych napraw. 
Obowiązek przeprowadzania 3 rodzajów przeglądów opisanych w Normie PN-EN 1176-7 wynika z obowiązku właściciela stosowania się do instrukcji przekazanych przez wykonawcę placu zabaw.
Zaleca się, aby w celu zapobiegania wypadkom właściciel placu zabaw zapewnił odpowiedni plan kontroli i jego przestrzeganie.

Co to jest przegląd placu / sali zabaw?

Są to czynności, których celem jest sprawdzenie placu / sali zabaw pod kątem zużycia i dalszej przydatności.

Norma PN-EN 1176-1 i 7 mówi o trzech rodzajach przeglądów, którym powinien być poddawany każdy plac zabaw:
• rutynowa kontrola wzrokowa (co 1 - 7 dni),
• kontrola funkcjonalna (co 1 - 3 miesiące),
• coroczna kontrola główna.

W salach zabaw rutynowe kontrole wzrokowe powinny być wykonywane codziennie.

Wykonanie kontroli corocznych głównych placów zabaw nie wymaga posiadania uprawnień budowlanych.

Coroczna kontrola główna

Norma PN-EN 1176-7 w punkcie 6.2.2 wskazuje, że "powinna być przeprowadzana przez osobę niezależną, tj. osobę kompetentną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze lub wydatki".

Kto może wykonywać kontrole coroczne?

Ze względu na nacisk w normie na niezależność i bezstronność osób wykonujących ten rodzaj przeglądów, CKPZ nie certyfikuję Inspektorów w zakresie corocznych kontroli głównych. Ta sama osoba/firma nie może wykonywać kontroli funkcjonalnych i rutynowych, napraw i konserwacji, i równocześnie być zatrudniana do wykonania kontroli corocznych głównych. Właściciele powinni zlecać kontrole coroczne na zewnątrz (choć sami mogą wykonywać kontrole funkcjonalne i rutynowe) - kontrola roczna powinna być audytem zewnętrznym. 

Systemu Kontroli Placu Zabaw

Centrum Kontroli Placów Zabaw świadczy usługi wdrażania Systemu Kontroli Placu / Sali Zabaw oraz przeprowadzania przeglądów funkcjonalnych i corocznych głównych.
Mobirise
Obowiązki właściciela siłowni plenerowej

Siłownie plenerowe podlegają pod wymogi normy PN-EN 16630.
Do obowiązków właściciela siłowni należy zadbanie o przeprowadzanie przeglądów okresowych, a także dokonywanie na bieżąco stosownych napraw i konserwacji.
Obowiązek przeprowadzania 3 rodzajów przeglądów opisanych w Normie PN-EN 16630 wynika z obowiązku właściciela stosowania się do instrukcji przekazanych przez wykonawcę siłowni.

Co to jest przegląd siłowni plenerowej?

Są to czynności, których celem jest sprawdzenie wyposażenia siłowni pod kątem zużycia i dalszej przydatności.

Norma PN-EN 16630:2015-06 mówi o trzech rodzajach przeglądów, którym powinna być poddawana każda siłownia plenerowa:
- oględziny okresowe,
- kontrola funkcjonalna,
- kontrola coroczna główna.

Wykonanie kontroli corocznych głównych siłowni plenerowych nie wymaga posiadania uprawnień budowlanych.

Siłownia plenerowa (outdoor fitness)

To miejsce służące rozwojowi fizycznemu i psychicznemu,
i zgodnie z dedykowaną jej normą PN-EN 16630 jest przeznaczone dla młodzieży i dorosłych, lub dla osób powyżej 1,4m wzrostu

Siłownie a place zabaw

W przypadku montażu sprzętu fitness przy placu zabaw, należy go odgrodzić lub odpowiednio oddalić (zakłada się, że 10 m będzie wystarczające). Wynika to z występowania w tych urządzeniach licznych miejsc zmiażdżenia, niebezpiecznych dla dzieci.

Wyposażenie dodatkowe

Do siłowni plenerowej należy także wyposażenie dodatkowe, jak ławki, tablica regulaminowa, kosze na śmieci, oświetlenie, oraz zieleń i ogrodzenie zamontowane w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Kategorie Inspektorów

 • Inspektor 1° placów zabaw - potwierdzenie kompetencji w zakresie rutynowych kontroli wzrokowych (wykonywanych z częstotliwością co 1-7 dni),
 • Inspektor 2° placów zabaw -  potwierdzenie kompetencji w zakresie rutynowych kontroli wzrokowych i kontroli funkcjonalnych (wykonywanych co 1-3 miesiące),
 • Inspektor 1° placów zabaw i siłowni plenerowych -  potwierdzenie kompetencji w zakresie rutynowych kontroli wzrokowych / oględzin okresowych (wykonywanych z częstotliwością co 1-7 dni),
 • Inspektor 2° placów zabaw i siłowni plenerowych -  potwierdzenie kompetencji w zakresie rutynowych kontroli wzrokowych / oględzin okresowych i kontroli funkcjonalnych (wykonywanych z częstotliwością co 1-3 miesiące),
 • Inspektor 1° sal zabaw -  potwierdzenie kompetencji w zakresie kontroli codziennych,
 • Inspektor 2° sal zabaw -  potwierdzenie kompetencji w zakresie kontroli codziennych i kontroli funkcjonalnych (wykonywanych z częstotliwością co 1-3 miesiące).

CENNIK

INSPEKTOR 1°
placów LUB sal zabaw

*do podanych cen netto należy dodać 23% VAT

- szkolenie przygotowujące do egzaminu (1,5 - 2 h) - 350,00 zł netto* / dla 1 - 3 os.
- egzamin certyfikacyjny dla Kandydata - 200,00 zł netto / 1 os.
- potwierdzenie kompetencji (Certyfikat) na okres 3 lat - 150,00 zł netto
- weryfikacja kompetencji aktualnego Inspektora (w cyklu co 3 lata, licząc od daty egzaminu) - 150 zł netto / 1 os.
- wydanie Certyfikatu na kolejne 3 lata - 150,00 zł netto / 1 os.
- w przypadku dojazdu przedstawiciela CKPZ zostanie doliczony koszt dojazdu w wys. 1,50 zł netto / 1 km (liczone w   
  obie strony)

INSPEKTOR 1°
placów zabaw i siłowni plenerowych

*do podanych cen netto należy dodać 23% VAT

- szkolenie przygotowujące do egzaminu (2 - 2,5 h) - 500,00 zł netto* / dla 1 - 3 os.
- egzamin certyfikacyjny dla Kandydata - 400,00 zł netto / 1 os.
- potwierdzenie kompetencji (Certyfikat) na okres 3 lat - 250,00 zł netto
- weryfikacja kompetencji aktualnego Inspektora (w cyklu co 3 lata, licząc od daty egzaminu) - 300 zł netto / 1 os.
- wydanie Certyfikatu na kolejne 3 lata - 250,00 zł netto / 1 os.
- w przypadku dojazdu przedstawiciela CKPZ zostanie doliczony koszt dojazdu w wys. 1,50 zł netto / 1 km (liczone w
  obie strony)

INSPEKTOR 2°
placów LUB sal zabaw

*do podanych cen netto należy dodać 23% VAT

- szkolenie przygotowujące do egzaminu (2,5 - 3 h) - 650,00 zł netto* / dla 1 - 3 os.
- egzamin certyfikacyjny dla Kandydata - 950,00 zł netto / 1 os.
- potwierdzenie kompetencji (Certyfikat) na okres 3 lat - 700,00 zł netto
- weryfikacja kompetencji aktualnego Inspektora (w cyklu co 3 lata, licząc od daty egzaminu) - 800 zł netto / 1 os.
- wydanie Certyfikatu na kolejne 3 lata - 700,00 zł netto / 1 os.
- w przypadku dojazdu przedstawiciela CKPZ zostanie doliczony koszt dojazdu w wys. 1,50 zł netto / 1 km (liczone w
obie strony)

INSPEKTOR 2°
placów zabaw i siłowni plenerowych

*do podanych cen netto należy dodać 23% VAT

- szkolenie przygotowujące do egzaminu (4 - 4,5 h) - 850,00 zł netto* / dla 1 - 3 os.
- egzamin certyfikacyjny dla Kandydata - 1250,00 zł netto / 1 os.
- potwierdzenie kompetencji (Certyfikat) na okres 3 lat - 850,00 zł netto
- weryfikacja kompetencji aktualnego Inspektora (w cyklu co 3 lata, licząc od daty egzaminu) - 950 zł netto / 1 os.
- wydanie Certyfikatu na kolejne 3 lata - 850,00 zł netto / 1 os.
- w przypadku dojazdu przedstawiciela CKPZ zostanie doliczony koszt dojazdu w wys. 1,50 zł netto / 1 km (liczone w
obie strony)

Kontakt

Godziny pracy

9:00 - 17:00

Set up your own website with Mobirise